• معرفی رئیس اداره

امیر کوچی

امیر کوچی

متولد 1359

دانشجوی سال آخر دکترای الهیات ومعارف اسلامی

سوابق اجرایی:

شروع فعالیت دراداره فرهنگ وارشاد اسلامی ازسال 1389

ریاست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی  شهرستان سربیشه-ریاست  اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زیرکوه                                                          

سوابق پژوهشی:

سیمای وقف درقاینات،جغرافیای تاریخی عربخانه

پست الکترونیک:amirkochi@yahoo.com