• محمد علی زهانی

خوش نویس و دانشمندی از بخش زهان شهرستان زیرکوه  و معاصر سلطان ابراهیم بیگ قاضی و ملاعبد النعیم زهانی ، از فضلای سده دوازدهم میباشد .  محمد علی یادداشت بسیار زیبایی بر عنوان کتاب اربعین شیخ بهائی که توسط محمد قاسم بن محمد اسماعیل قاینی در تاریخ 1119 تحریر شده ، نوشته است . نسخه یاد شده در کتابخانه حوزه علمیه زهان موجود میباشد .

علاوه بر موارد فوق نامبرده کتاب جامع المعقول و المنقول حاوی الفروع الاصول تالیف محمد جعفر استرآبادی را با خط شکسته نگارش نموده است . کتاب دارای 710 صفحه 17 سطری در ابعاد 21* 15 می باشد که به شماره 129 کتابخانه حوزه علمیه شهر زهان ثبت شده است.